Going Underground – Cardiff uncovered for Eisteddfod 2018

Thanks to the local Cyncoed, Penylan, Roath and Cathays 2018 Cardiff Eisteddfod Appeal Committee for this guest post.

“A Welsh language adaptation of the iconic I Loves The ‘Diff Cardiff Underground Map is being launched today, 28 June.

Tube map of Cardiff (Cymraeg) courtesy of I loves the Diff

 

The Cyncoed, Penylan, Roath and Cathays committee of Cardiff 2018 National Eisteddfod had the brainwave to consult with Christian Amodeo, who established the I Loves The ‘Diff company in Roath, for a strong visual symbol to celebrate Cardiff as part of its fundraising activities.

The original fictitious ‘Cardiff Underground Map’, created by Christian, was launched in 2010 and a huge version can now be seen in St Davids2 shopping centre in the city centre. It is a constant topic of conversation among local people and visitors of every age!

The committee discussed lots of ideas with Cardiff historian, Dylan Foster Evans from Cardiff University, who ultimately took the lead on what is a fascinating Welsh language adaptation which is sure to generate discussion.

Dylan worked alongside Christian in creating a stunning picture of an imaginary Cardiff with make-believe lines linking familiar Cardiff sites like Roath, Pen-y-lan and Canton.

The Welsh language version uncovers some of the oldest, original Welsh names in Cardiff whilst also paying homage to some of the capital’s greats including boxer Jim Driscoll, Paralympian Tanni Grey-Thompson, and Wales’ former First Minister, Rhodri Morgan.

There also some of Cardiff’s most famous landmarks, such as the Aneurin Bevan statue on Queen Street and The Senedd building in Cardiff Bay.

The map has also deliberately sought to showcase some of Cardiff’s original Welsh names for the underground stations. These include Heol y Plwca (City Road), Y Cimdda (Victoria Park) and Sarn Fid Foel (North Road).

And, in keeping with the map’s sense of fun, Dylan Foster Evans has also taken the liberty of making up some new ones by drawing on Cardiff’s rich history. These include Llywelyn Bren station (a fourteenth-century rebel who led a revolt against a rapacious lord of Glamorgan) as well as a line that celebrates the work of the Cardiff reggae singer Geraint Jarman.

Christian Amodeo from I Loves The ‘Diff said:

“When the idea of having such a map to raise money for the Eisteddfod was suggested to me, I was immediately keen. I think it’s a great idea. It’s good to know the efforts that the illustrious team has gone to has not only ensured linguistic accuracy but also added much cultural flavour. I hope to include notes on the various stations on the ilovesthediff.com website to explain the reasons for the names of various stops!”

Dr Dylan Foster Evans is a key player in devising the map. He says that the map aims to combine two things:

”The map tries to put the Welsh language names for many of Cardiff’s streets and sights literally on the map but does so in a playful way. It also tries to uncover some of the city’s hidden Welsh past and bring it to the surface. The capital has at times been slow to recognise its varied linguistic heritage and there is always a risk that some of its rich past could be forgotten. This beautiful map helps rework that history whilst also raising vital funds for the National Eisteddfod.”

There has already been a great response to the idea with people already placing orders for the map to be launched tonight at Cardiff MADE gallery in Roath – a real hidden gem.

Proceeds from the map will go to the National Eisteddfod to be held in Cardiff during August 2018.

The map will be launched at Cardiff MADE, 41 Lochaber St, Roath 7.30-9pm on 28 June. The poster can be bought for £12, whilst framed editions will be available for £50. The map will be on sale at the launch and at the Tafwyl festival. Orders can be taken through Nia Richards here: niabenaur[at]hotmail[dot]com

Find the Appeal Committee on Twitter or Facebook. Post also published here.

Caerdydd Danddaearol: Datgelu’r Brifddinas gudd ar y Tube gyda Tanni-Grey a Jarman

“Bydd map trên tanddaearol a gaiff ei gyhoeddi heddiw (28 Mehefin) yn dangos Caerdydd mewn ffordd nas gwelwyd o’r blaen gan gynnig cipolwg unigryw ar hanes a phresennol y Brifddinas.

Syniad pwyllgor Cyncoed, Penylan, Y Rhath, a Cathays oedd cyfarfod â Christian Amodeo, sefydlydd cwmni I Loves The ‘Diff yn Y Rhath, er mwyn cael symbol gweledol cryf i ddathlu Caerdydd, ac i godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

Lansiwyd y ‘Cardiff Underground Map’ dychmygol gwreiddiol, a grewyd gan Christian, ‘nol yn 2010 ac mae e bellach i’w weld ar ffurf anferthol yng nghanolfan siopa St Davids 2 yn y dre. Mae’n denu chwilfrydedd trigolion o bob cenhedlaeth!

Trafododd y Pwyllgor nifer o syniadau gyda Dylan Foster Evans o’r Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, a fe sy’n bennaf gyfrifol am yr addasiad difyr i’r Gymraeg.

Cydweithiodd Christian gyda Dylan i greu darlun trawiadol o Gaerdydd ddychmygus gydag enwau gwneud ar leins trên megis ‘Tafwyl’ a ‘Jarman’. Mae’r rhain yn cysylltu lleoliadau cyfarwydd fel y Rhath, Pen-y-lan a Threganna.

Mae’r map yn datgelu rhai o enwau Cymraeg hynaf Caerdydd gan hefyd dalu teyrnged i rai o fawrion y Brifddinas, y bocsiwr Jim Driscoll, yr athletwraig baralympaidd Tanni-Grey-Thompson a Rhodri Morgan Prif Weinidog cyntaf Cymru.

Arno hefyd mae rhai o safleoedd mwyaf adnabyddus Caerdydd fel cerflun Aneurin Bevan ar Heol y Frenhines ac adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd.

Mae’r map hefyd wedi mynd ati’n fwriadol i arddangos rhai  enwau gwreiddiol Caerdydd sydd, mewn rhai achosion, wedi eu hen anghofio. Mae’r rhain yn cynnwys Heol y Plwca (City Road), Y Cimdda (Victoria Park) a Sarn Fid Foel (North Road).

Ac, yn gyson â natur chwareus y map, mae Dylan Foster Evans wedi manteisio ar y rhyddid i lunio enwau newydd sy’n tynnu ar hanes cyfoethog Caerdydd. Mae’r rhain yn cynnwys gorsaf Llywelyn Bren (a arweiniodd wrthryfel yn y bedwaredd ganrif ar ddeg yn erbyn un o arglwyddimwyaf rheibus Morgannwg) ynghyd â lein sy’n dathlu cyfraniad y canwr adnabyddus Geraint Jarman.

Meddai Christian Amodeo I Loves The ‘Diff

“Pan drafodwyd y syniad o gael map o’r math yma ar gyfer yr Eisteddfod, mi roeddwn yn awyddus o’r dechrau’n deg. Dwi’n meddwl ei fod yn syniad rhagorol. Mae’n dda gwybod bod y tîm disglair nid yn unig wedi sicrhau cywirdeb ieithyddol ond maen nhw hefyd wedi ychwanegu llawer o flas diwylliannol. Dwi’n gobeithio ychwanegu nodiadau ar yr amrywiol orsafoedd ar wefan ilovesthediff.com er mwyn esbonio’r rhesymau dros enwau nifer o’r gorsafoedd!”

Yr aelod arall allweddol o’r tîm yw Dr Dylan Foster Evans o Brifysgol Caerdydd. Dywed yntau fod y map yn ceisio cyfuno dau beth:

“Mae’r map yn ceisio cynnig enwau Cymraeg ar gyfer nifer o strydoedd ac atyniadau Caerdydd gan eu rhoi yn llythrennol ar y map mewn ffordd sy’n ffres a chwareus. Ond mae hefyd yn ceisio datguddio peth o hanes cudd yr iaith Gymraeg yn y ddinas. Ar adegau, mae’r Brifddinas wedi bod yn gyndyn i ddathlu ei hetifeddiaeth ieithyddol ac mae yna wastad berygl y bydd y dreftadaeth gyfoethog honno yn cael ei hanghofio. Mae’r map hardd hwn yn fodd i sicrhau nad yw ein hanes yn cael ei golli ac ar yr un pryd bydd yn codi arian mawr ei angen ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.”   

Bydd yr elw o werthu’r map yn mynd tuag at yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhelir yng Nghaerdydd yn ystod Awst 2018.

Mae cryn ddiddordeb wedi bod yn y map yn barod a phobl yn awyddus i archebu eu copi yn fuan!

Nodiadau golygyddion:

Am ragor o fanylion, cysylltwch gyda Rhian Huws Williams cadeirydd Pwyllgor codi arian lleol Cyncoed, Penylan Y Rhath a Cathays ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ar rhianfoniog[at]hotmail[dot]com neu 07789402655.

Caiff y map ei lansio yn yr oriel Cardiff MADE, 41 Lochaber St, 1930-2100 ar 28 Mehefin.

Gellir prynu’r poster am £12 tra bod fersiynau wedi’u fframio ar gael am £50. Bydd y map ar werth yn y lansiad neu yng ngŵyl Tafwyl. Gellir gosod archebion gyda Nia Richards ar niabenaur[at]hotmail[dot]com

Dewch o hyd i’r Pwyllgor Apêl ar Twitter neu Facebook.